Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en verrichte diensten waaronder systeembeheer door It-solved aan derden gedaan, op alle door It-solved in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door It-solved met derden aangegaan.
 2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
 3. Indien de gebruiker/koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor It-solved niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
 4. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door It-solved te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van gebruiker/koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door It-solved gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
 2. De door It-solved in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen, websites of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

It-solved is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in en van deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid; niet in directe noch in indirecte zin. Dit geldt evenzo ten aanzien van door derden geplaatste advertenties en/of gegevens op de website(s).

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

 1. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met It-solved, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
 2. Alle met It-solved gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door It-solved, dan wel doordat It-solved met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden It-solved eerst, nadat en voor zover deze door It-solved zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Gebruiker/koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met It-solved gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien gebruiker/koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Gebruiker/koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat It-solved met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens It-solved overeenkomsten sluiten.

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft It-solved te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat It-solved hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens It-solved zou kunnen doen ontstaan.
 2. Gebruiker/koper/opdrachtgever kan geen gebruik maken van zijn herroepingrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), voor zover de uitvoering van de overeenkomst tussen hem en It-solved onmiddellijk na het aangaan daarvan in de fase van uitvoering treedt.
 3. Overeenkomsten kunnen worden beëindigd op dezelfde wijze, zoals deze aangevraagd zijn, hierbij is de gebruiker/koper/opdrachtgever verantwoordelijk voor het beëindigen van de overeenkomst. Beëindigen van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van twee maanden voor einde contractdatum, niet van toepassing bij contracten korter dan twee maanden, in dat geval is één maand van toepassing bij opzegging. Voor particulieren met een overeenkomst van een initiële contractperiode, na de initiële contractperiode is een opzegging met inachtneming van één maand van toepassing. De gestelde periode is niet van toepassing op domeinnamen.

ARTIKEL 4: GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE WEBSITE(S) VAN IT-SOLVED ALSMEDE DE OMGANG MET  GEGEVENS EN MATERIAAL

 1. Gebruik: Indien gebruiker/koper/opdrachtgever of zijdens hem, er ingelogd wordt of anderszins interactief gebruik gemaakt wordt van de websites en/of email-adressen van It-solved, zal hij (en/of zal men zijdens hem) niet:  – handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met beleid van It-solved zoals verwoord in deze algemene voorwaarden (en de Beleidsregels);  – onjuiste of misleidende informatie verstrekken;  – handelen in strijd met enige rechten van derden;  – berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;  – virussen of andere technologie verspreiden die It-solved of de belangen of het eigendom van gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van It-solved kunnen schaden;  – de goede werking van It-solved verstoren of de infrastructuur van It-solved onredelijk belasten;  – enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden; – binnenhalen of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;  – maatregelen om de toegang tot de website(s) van It-solved te voorkomen of te beperken, omzeilen.
 2. Misbruik: Voor het melden van illegale en inbreukmakende verbeeldingen/verwoordingen en andere problemen of beledigende inhoud, als ook klachten omtrent oplichting met betrekking door derden in hosting afgenomen producten verzoeken wij gebruiker/koper/opdrachtgever bij voorkeur gebruik te maken van de “Notice and take down” procedure zoals op de websites van It-solved opgenomen is. Zo dit onverhoopt niet mocht functioneren dan gebruik te maken van het e-mailadres: abuse@It-solved Mede op deze wijze kan It-solved met behulp van gebruiker/koper/opdrachtgever haar website(s) zo schoon en veilig mogelijk maken.

Indien It-solved aanwijzingen van andere gebruikers/kopers/opdrachtgevers ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde gebruiker/koper/opdrachtgever problemen veroorzaakt of niet handelt in overeenstemming met de letter en/of de geest van het It-solved gebezigde beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden en/of haar privacybeleid, dan staat het It-solved vrij – indien zij daartoe aanleiding ziet – die maatregelen te treffen, dewelke haar als noodzakelijk voorkomen. Dit kan ondermeer de hieronder genoemde maatregelen betreffen:

 • It-solved kan en mag haar dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;  • It-solved kan en mag technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruiker/koper/opdrachtgever van haar website(s) te weren;  • Om It-solved, de gebruiker/koper/opdrachtgever en bezoekers van haar website(s) te beschermen en fraude te voorkomen, kan en mag It-solved de persoonsgegevens van gebruiker/koper/opdrachtgever verwerken, zoals uitgelegd in haar Privacybeleid;  • It-solved kan persoonsgegevens van gebruiker/koper/opdrachtgever aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet haar toestaat, dan wel haar toe verplicht en zoals uitgelegd in haar Privacybeleid.

Deze lijst is geen begrensde opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet It-solved toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of zij al dan niet besluit om de door gebruiker/koper/opdrachtgever van de door hem gehoste server-ruimte geheel of gedeeltelijk te weren, accepteert zij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van haar server-ruimte door gebruiker/koper/ opdrachtgever.

 1. Fair use policy: De door gebruiker/koper/opdrachtgever afgenomen diensten vallen onder het regime van een door It-solved gehanteerde “Fair Use Policy” (FUP). Dit betekent, dat It-solved bij misbruik van haar diensten, zoals bijvoorbeeld bij substantiële overschrijding van het gemiddeld dataverkeer (monthly band width transfer), gerechtigd is de gebruiker/koper/opdrachtgever daarvoor financieel te belasten door middel van het extra factureren. De toepassing van de FUP door It-solved doet geen afbreuk aan de overige rechten en actiën van It-solved.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

 1. It-solved aanvaardt voor eventuele onjuistheden in en van door gebruikers verstrekte gegevens in de ruimste zin des woords, geen enkele aansprakelijkheid; niet in directe- noch indirecte zin.
 2. It-solved kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden door gebruiker/koper/opdrachtgever en of door derden via gebruiker/koper/opdrachtgever voor geleden, te lijden schade en of verlies van digitale informatie op informatie dragende onderdelen en/of apparatuur van de door gebruiker/koper/opdrachtgever gebruikte/gehuurde/gekochte hardware,

It-solved streeft naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in het beheren van de door gebruiker/koper/opdrachtgever aan It-solved overgedragen back-up service. Dit om de kans op schade en of verlies van digitale informatie op informatiedragende onderdelen en/of apparatuur bij calamiteiten te minimaliseren

 1. It-solved is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt It-solved dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld aanslagen, oorlogen en aardbevingen.
 2. It-solved kan geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit zij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden van gebruiker/koper/opdrachtgever uit. It-solved kan door gebruiker/koper/opdrachtgever daarvoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden niet in directe- noch indirecte zin. Dit geldt evenzo ten aanzien van de in door gebruiker/koper/opdrachtgever gebruikte disclaimers en andere documenten.
 3. Indien It-solved wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van Euro 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).
 4. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de gebruiker/koper/-opdrachtgever jegens It-solved niet op.

ARTIKEL 6: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING 

 1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor It-solved niet bindend.
 2. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft gebruiker/koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
 3. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van It-solved, zal It-solved in nader overleg treden met gebruiker/koper/opdrachtgever.
 4. Levering geschiedt af het bedrijf van It-solved of een andere door It-solved te bepalen plaats.
 5. Wanneer door It-solved, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de gebruiker/koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van gebruiker/koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van gebruiker/koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van gebruiker/koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan It-solved.
 6. Indien de gebruiker/koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is It-solved gerechtigd, na de gebruiker/koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat It-solved tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN 

 1. Voor iedere opdracht stelt It-solved afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door It-solved te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is It-solved gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 2. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..
 3. It-solved is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
 4. It-solved behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door It-solved toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
 2. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van It-solved of op een door It-solved aan te wijzen bank- of girorekening.
 3. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen It-solved en gebruiker/koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

 1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij It-solved te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de gebruiker/koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen, alsmede voor de door gebruiker/koper/opdrachtgever bij It-solved betrokken domeinnaamregistratie.
 2. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij It-solved te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Gebruiker/koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.
 3. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt gebruiker/koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer It-solved van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan gebruiker/koper/–opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de gebruiker/koper/–opdrachtgever om aan It-solved het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van It-solved.
 4. It-solved is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken gebruiker/koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens It-solved, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
 5. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door It-solved worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. It-solved heeft het recht, indien de gebruiker/koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door It-solved uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens gebruiker/koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door gebruiker/koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de It-solved toekomende rechten.

It-solved heeft dit recht ook, indien er bij gebruiker/koper/opdrachtgever sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van It-solved, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van It-solved op gebruiker/koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

 1. Indien gebruiker/koper/opdrachtgever de door hem met It-solved gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is It-solved eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is gebruiker/koper/–opdrachtgever, zulks naar keuze van It-solved, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.
 2. It-solved heeft het recht de tussen haar en de gebruiker/koper/opdrachtgever gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk en al dan niet ter meerdere zekerheid in eigendom over te dragen aan derden. Voorwaarde is wel dat de verkrijger van de door It-solved met gebruiker/koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst de daaruit voortvloeiende rechten en plichten jegens gebruiker/koper/opdrachtgever accepteert en respecteert.
 3. In de hiervoor bij a t/m c genoemde omstandigheden van gebruiker/koper/opdrachtgever, waarbij het tot beëindiging van de met It-solved gesloten overeenkomst(en) is gekomen en deze na goedkeuring van It-solved weer door haar gereactiveerd wordt heeft It-solved het recht om daarvoor kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

 1. Bij niet-tijdige betaling van de door It-solved toegezonden facturen is gebruiker/koper/opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim.
 2. Vanaf de datum van verzuim zijn alle vorderingen van It-solved terstond opeisbaar en is gebruiker/koper/opdrachtgever aan It-solved over het openstaande bedrag een maandelijks – waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend – te betalen rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW (in het geval dat de gebruiker/koper/opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) althans gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW (in het geval dat de gebruiker/koper/opdrachtgever een ondernemer is, zijnde een niet-consument), beide met een minimum van 1%. It-solved is voorts gerechtigd aan de gebruiker/koper/opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het openstaande bedrag in rekening te brengen.
 3. Indien gebruiker/koper/opdrachtgever in verzuim is ter zake de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen voorts alle met de invordering van het verschuldigde bedrag gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van gebruiker/koper/opdrachtgever, onverminderd de overigens aan It-solved toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor gebruiker/koper/opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer bepaald op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig euro). Indien It-solved echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan is zij gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten alsmede de gemaakte executiekosten bij gebruiker/koper/opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor gebruiker/koper/opdrachtgever in de hoedanigheid van consument berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Voor de gebruiker/koper/opdrachtgever, zijnde een consument, bedragen de buitengerechtelijke kosten dan ook: 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-; 10% over de volgende € 2.500,- van het verschuldigde bedrag; 5% over de daaropvolgende € 5.000,- van het verschuldigde bedrag; 1% over de daaropvolgende € 190.000,- van het verschuldigde bedrag; 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

 1. Zolang een gebruiker/koper/opdrachtgever aan It-solved geen volledige betaling van de door It-solved aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de gebruiker/koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van It-solved.
 2. Indien een gebruiker/koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is It-solved zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van It-solved zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door It-solved geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..
 3. It-solved behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van gebruiker/koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat gebruiker/koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens It-solved heeft voldaan.

ARTIKEL 13: OVERMACHT 

 1. Overmacht ontslaat It-solved van haar verplichtingen jegens de gebruiker/koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf It-solved, zoals: ernstige storingen in haar productieproces; oorlog; ook buiten Nederland; oproer; epidemie; brand; verkeersstoringen stroom en netwerkstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van haar personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc.. It-solved is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..
 2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is It-solved gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van It-solved. Gebruiker/koper/opdrachtgever zal van de ten deze door It-solved genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

 1. Van alle ten behoeve van gebruiker/koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst It-solved de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van It-solved is ten strengste verboden, tenzij It-solved hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door It-solved ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
 2. Indien gebruiker/koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt It-solved zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal Euro 25.000,00 (zegge; vijfentwintigduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien It-solved dit tevoren schriftelijk aan gebruiker/koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens It-solved afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door It-solved aan te geven doeleinden.

Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten gesloten onder het regime van deze voorwaarden en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing, dan wel het nationaal recht van de gebruiker/koper/opdrachtgever zulks naar keuze van It-solved. Zij heeft eveneens het recht het Weens Koopverdrag 1980 (CISC) al dan niet toepasselijk te verklaren. Alle geschillen ter zake overeenkomsten gesloten onder het regime van deze voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem, dan wel een andere bevoegde rechter, zulks naar keuze van It-solved. Dit alles met uitzondering van, wanneer op enig moment nationale of internationale regarderende rechtsregels dit dwingend anders voorschrijven.
 2. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.